Lemon Mini Cupcakes with Cream Cheese Frosting

 Lemon mini cupcakes with cream cheese frosting; $30.00 a dozen (large),  $12.00 a dozen (mini)